Školní jídelna
Výdej obědů 30.06.2021 v ZŠ

Prosím rodiče, aby včas odhlásili stravu svým dětem na poslední školní den. Výdej obědů bude v ZŠ začínat v 9:30 hod.

Děkuji

Ing. Marcela Urbanová
vedoucí školní jídelny


Informace k provozu školní jídelny od 17.5.2021

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116, Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021, Mimořádné opatření MZ ze 7. května 2021

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace. Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
Ve školní jídelně se od 17. 5. 2021 stravují žáci 1. stupně bez rotace a zaměstnanci.

Od 17. 5. 2021 jsou všichni strávníci, včetně zaměstnanců přihlášeni ke stravování.
Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám NEJPOZDĚJI jeden pracovní den předem do 12 hodin telefonicky, e-mailem, v sešitu ve vestibulu MŠ, osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny. Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin ve školní jídelně - vchod u kanceláře vedoucí školní jídelny.
Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 12 hodin telefonicky, e-mailem, v sešitu ve vestibulu MŠ, osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Výdej obědů bude probíhat od 11:45 do 13:30 hodin.
Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m. Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy.
Před odebráním stravy si strávníci umyjí a vydezinfikují ruce.
Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

V Dražicích dne 14. 5. 2021

Ing. Marcela Urbanová - vedoucí školní jídelny
tel. 391 001 638
jidelna@zsdrazice.cz


Provozní řád školní jídelny platný od 22.9.2020
Změna e-mailové adresyOd 25.5.2018 dochází ke změně naší e-mailové adresy. Pro komunikaci a odhlašování stravy používejte následující e-mail:


jidelna@zsdrazice.cz


Změna v platbách stravného v Základní škole a Mateřské škole Dražice od 1.9.2017

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví povinnost vybírat poplatky za stravu ve školských zařízeních zálohově.
Na základě kontroly zřizovatele ohledně placení stravného je nutné zavést následující opatření. Od 1.9.2017 bude od každého strávníka vybírána jednorázová trvalá záloha na stravu v částce 500,- Kč. Záloha bude vrácena po ukončení odebírání jídla (tzn. po ukončení školní docházky v naší škole).

Zálohu zaplatí strávníci do 30.9. 2017 na účet školy 704446369/0800, případně hotově u vedoucí školní jídelny.V Dražicích, 1.9.2017
Mgr. Marcela Vosátková
ředitelka školy