Granty a dotace

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2023

                                                   

Jihočeský kraj – Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2023

reg. číslo 415-02-061/23

 Název projektu: Zájmové vzdělávání ZŠ Dražice 2023

 Celkové náklady projektu  45 000 Kč       36 000 Kč  Jihočeský kraj

                                                                                          9 000 Kč  Základní škola Dražice

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Díky němu bylo pořízeno nové vybavení, které zkvalitnilo podmínky pro zájmové a mimoškolní vzdělávání žáků Základní školy Dražice.


DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO) pro rok 2022

https://lh3.googleusercontent.com/wrQpe95VFHO2H-5xANqNedv2knNNFLdyhvFa2KLHLXVMLm3N4RspyoGI-S-qIkBik7kPHO89T-HyVad9hF5PZee7OZhhqV_2fOAPGCYT_fXg794gJ-dHT28Bl46Rbuuw3STI8GAY

Jihočeský kraj – Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), 1. výzva pro rok 2022

reg. číslo 473-02-017/22

 

Název projektu: Environmentální vzdělávání v NP Šumava

 

Celkové náklady projektu  65 000 Kč                58 500 Kč  Jihočeský kraj

                                                                              6 500 Kč  Základní škola Dražice

 

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Díky němu mohou žáci ZŠ Dražice rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti poznávání živé přírody v srdci NP Šumava.


DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2022

https://lh3.googleusercontent.com/wrQpe95VFHO2H-5xANqNedv2knNNFLdyhvFa2KLHLXVMLm3N4RspyoGI-S-qIkBik7kPHO89T-HyVad9hF5PZee7OZhhqV_2fOAPGCYT_fXg794gJ-dHT28Bl46Rbuuw3STI8GAY

Jihočeský kraj – Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2022

reg. číslo 415-02-063/22

 

Název projektu: Zájmové vzdělávání ZŠ Dražice 2022

 

Celkové náklady projektu  38 750 Kč                31 000 Kč  Jihočeský kraj

                                                                              7 750 Kč  Základní škola Dražice

 

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Díky němu bylo pořízeno nové vybavení, které zkvalitnilo podmínky pro zájmové a mimoškolní vzdělávání žáků ZŠ Dražice.


DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY pro rok 2022

https://lh3.googleusercontent.com/wrQpe95VFHO2H-5xANqNedv2knNNFLdyhvFa2KLHLXVMLm3N4RspyoGI-S-qIkBik7kPHO89T-HyVad9hF5PZee7OZhhqV_2fOAPGCYT_fXg794gJ-dHT28Bl46Rbuuw3STI8GAY

Jihočeský kraj – Dotační program Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022

reg. číslo 416-03-048/22

 

Název projektu: Obnova sportovního a technického vybavení tělocvičny ZŠ Dražice

 

Celkové náklady projektu  70 000 Kč                56 000 Kč  Jihočeský kraj

                                                                            14 000 Kč  Základní škola Dražice

 

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Díky němu bylo pořízeno nové vybavení, které zkvalitní podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost žáků ZŠ Dražice.


ŠKOLNÍ PROJEKT - „OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL“

ŠKOLNÍ PROJEKT - „OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL“

Ve školním roce 2022/2023 jsme zapojeni do projektu "Ovoce, zelenina a mléko do škol".


Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme

V současné době je možno čerpat dotační program Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi. Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Podpora Jihočeského kraje bude vyplacena za splnění následujících podmínek:

 • Dotace je určena pro děti a žáky ve věku od 3 let (k 1. 8. 2022) do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022).
 • Děti a žáci musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022.
 • Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.
 • Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tato skutečnost musí být potvrzena úřadem práce.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 1. Zákonní zástupci vyplní formulář ŽÁDOST O PODPORU, viz přiložené soubory.
 2. Zákonní zástupci si zajistí potřebná POTVRZENÍ, která budou sloužit jako podklad pro posouzení oprávněnosti nároku na podporu. Požadované doklady jsou přímo vypsány v ŽÁDOSTI O PODPORU, jednotlivé řádky v žádosti přímo odkazují na konkrétní požadovaná potvrzení.
 3. Do řádku 9 rodiče vyplní, na jaké podporované aktivity chtějí uplatnit požadovanou podporu a v jaké výši. Maximální částka na dítě je rovna 4 000 Kč.
 4. Zákonní zástupci odevzdají ve škole ŽÁDOST O PODPORU SPOLU S OSTATNÍMI POŽADOVANÝMI DOKLADYnejpozději do 31. 10. 2022 panu řediteli.
 5. Pokud bude potřebovat zákonný zástupce pomoc či radu s vyplňováním formulářů, může se obrátit telefonicky nebo osobně na pana ředitele.
 6. Pokud bude zákonný zástupce potřebovat více času než do 30. 10. 2022 na vyplnění ŽÁDOSTI O PODPORU nebo delší čas pro získání potřebných potvrzení, sdělí tuto skutečnost vedení školy.
 7. Pokud váháte, zda se do programu zapojit, zdali jste oprávnění žadatelé, navštivte oficiální webové stránky k tomuto programu myvtomjihocechynenechame.cz .

PODPOROVANÉ AKTIVITY, KTERÉ MOHOU BÝT UPLATNĚNY V ZŠ A MŠ DRAŽICE:

Podpora se bude týkat prvního pololetí školního roku 2022/2023, tj. aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023, nebo těch, které s 1. pololetím věcně a časově souvisí, avšak konají se až po uvedeném časovém rozmezí.

Podporu bude možné proplatit i zpětně, pokud již cílový příjemce uhradil stanovenou úplatu žadateli před podáním žádosti o dotaci. To znamená, že kroužky, školné nebo stravné můžete uhradit v řádném termínu, po přiznání dotace Vám budou peníze vráceny.

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:

 • předškolní vzdělávání (MŠ),
 • zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • školní stravování,
 • zájmové kroužky,
 • kurz LVVZ.

O příspěvek můžete požádat také u jiné organizace, která se do programu zapojila (např. ZUŠ), ale na jedno dítě lze získat pouze jednorázový příspěvek ve výši 4 000 Kč. Každé dítě bude evidováno podle rodného čísla, a tak se výše příspěvku pro podporované aktivity bude za jednotlivé organizace sčítat.

POŽADOVANÁ POTVRZENÍ

Jak prokáží zákonní zástupci oprávněný nárok?

 • V případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ je nárok prokazován POTVRZENÍM Z ÚŘADU PRÁCE, viz přiložené soubory.
 • Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporované dítě, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován POTVRZENÍM O VÝŠI PŘÍJMŮ, viz přiložené soubory. Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:
  • u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.) POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný příjem,
  • u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob POTVRZENÍM - VYPLNĚNÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ Z DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2021.
  • u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE, popř. okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu.
  • u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu POTVRZENÍM OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ o výši pobíraného důchodu k okamžiku podání žádosti o podporu.
  • u rodičovského příspěvku POTVRZENÍM Z ÚŘADU PRÁCE o měsíční výši příspěvku.
 • Jednotlivé doložené příjmy budou uvedeny na formuláři ŽÁDOSTI O PODPORU, na kterém bude také vykázáno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné domácnosti (max. 13 000 Kč). Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady. Prokázání nároku na dotaci se vztahují na všechny osoby ve společné domácnosti. Do formuláře ŽÁDOSTI O PODPORU se musí uvést všechny společné příjmy.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-potvrzeni-uradu-prace.pdf 128.3 Kb
formular-prokazani-cisteho-prijmu-dle-danoveho-priznani.pdf 320.2 Kb
formular-zadost-o-podporu-v-programu.pdf 464.4 Kb
priloha-k-zadosti-dp-osvc-4.pdf 81.1 Kb

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2021

https://lh3.googleusercontent.com/wrQpe95VFHO2H-5xANqNedv2knNNFLdyhvFa2KLHLXVMLm3N4RspyoGI-S-qIkBik7kPHO89T-HyVad9hF5PZee7OZhhqV_2fOAPGCYT_fXg794gJ-dHT28Bl46Rbuuw3STI8GAY

Jihočeský kraj – Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021

reg. číslo 415-02-067/21

 

Název projektu: Zájmová činnost ZŠ Dražice

 

Celkové náklady projektu  46 250 Kč                37 000 Kč  Jihočeský kraj

                                                                              9 250 Kč  Základní škola Dražice

 

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Díky němuž bylo pořízeno nové vybavení, které zkvalitnilo podmínky pro zájmové a mimoškolní vzdělávání žáků ZŠ Dražice.


Sportujeme, cvičíme na novém

                                               Logo - Jihočeský kraj

Jihočeský kraj – Programy podpory sportu pro rok 2020 – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí

Název projektu: Zkvalitnění podmínek tělovýchovné činnosti ZŠ Dražice

Celkové náklady projektu 31 250 Kč            25 000 Kč       Jihočeský kraj

                                                                         6 250 Kč       Základní škola Dražice

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Díky němuž bylo pořízeno nové tělocvičné nářadí a náčiní, které motivuje žáky ke zvyšování své fyzické kondice a vytváří u nich pozitivní vztah ke sportu a ke zdravému životnímu stylu.


Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice

ZŠ a MŠ Dražice je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ a ZŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD, projektové dny a doučování žáků ZŠ.

Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povinna-publicita.pdf 75.1 Kb

Obdržená dotace z Jihočeského kraje v roce 2019

Základní škola a Mateřská škola Dražice obdržela dotaci z finančních prostředků Jihočeského kraje.

V rámci dotačního programu "Podpora sportu - opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí" - obdržela dotaci ve výši 81 000 Kč.

Za poskytnutou finanční dotaci děkujeme Jihočeskému kraji a slibujeme, že pořízené sportovní vybavení budeme velmi rádi a hlavně velmi často používat.

Obdržená dotace z Jihočeského kraje


Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sablony.pdf 238.7 Kb