Vize, cíle a přednosti

Proč my, vize a cíle školy

Do naší prvostupňové základní školy dochází ve školním roce 2022 – 2023 celkem 73 žáků, kteří se učí v 5 samostatných třídách. Přibližně dvě třetiny dětí je místních (dražických) a ostatní dojíždí z okolních vesnic.

Ve své činnosti každodenní činnosti uplatňujeme specifika malé vesnické školy, která jsou založena na menším počtu žáků ve třídách, osobním až rodinném přístupu pedagogů a všech zaměstnanců školy, udržujeme a posilujeme tradice venkova, založené především na setkávání lidí a vzájemné komunikaci, děláme ze školy aktivní kulturní, společenské a sportovní centrum obce, máme otevřenou náruč pro všechny děti, žáky, rodiče i širokou veřejnost.

Naším hlavním cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke vzdělání a úspěšně u nich nastartovat blahodárný proces učení, ve kterém budou úspěšně pokračovat na dalších stupních naší vzdělávací soustavy. Prosazujeme smysluplnou a efektivní výuku v bezpečném, přátelském a dostatečně podnětném prostředí. Poskytujeme dětem a žákům možnost prožít spokojené dětství. Usilujeme o to, aby se žáci do školy těšili, chodili rádi i s vidinou toho, že zažijí opět něco nového, zajímavého a netradičního.

Díky výhodné poloze školy efektivně a účelně naplňujeme plán environmentálního vzdělávání a pokusit se vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Využíváme sportovní halu i okolní přírodu pro spontánní pohybovou činnost a vlastním příkladem motivujeme žáky k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.

 

Co nabízíme navíc Vašim dětem porovnání s jinými školami?

 •     přátelské, vstřícné, až rodinné prostředí  – děti se mezi sebou znají, a to v rámci celé školy
 •     přátelské a vstřícné prostředí ze strany učitelů – každý učitel se snaží osobně poznat všechny žáky na škole
 •     třídy o menším počtu žáků – průměrně 14 žáků ve třídě
 •     kvalifikované vstřícné pedagogy s individuálním přístupem
 •     dbáme nejen na vzdělání, ale usilujeme i o všestranné výchovné působení ve spolupráci s rodiči žáků
 •     bezpečné školní prostředí bez nežádoucích patologických jevů
 •     podporování vztahů mezi dětmi – máme zájem o problémy dětí a nabízíme pomoc při jejich řešení
 •     bohaté dlouhodobé zkušenosti s prací se žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 •     úzká spolupráce s pedagogickými poradenskými zařízeními
 •     projektové a skupinové učení, časté exkurze a výlety
 •     již od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk
 •     v rámci prevence školní neúspěšnosti nabízíme všem žákům pravidelné doučování
 •     využití venkovní učebny k učení na čerstvém vzduchu
 •     nově zrekonstruovaná školní budova a třídy vybavené moderním nábytkem
 •     vybavení všech tříd na škole interaktivní tabulí nebo dataprojektorem
 •     podpora čtenářské gramotnosti – nabídky knih v rámci školní knihovny
 •     podnětné a motivační školní prostředí
 •     pravidelné srovnávací testování SCIO
 •     celoroční spolupráci s mateřskou školou – pravidelné akce pro předškoláky
 •     spolupráce mezi jednotlivými ročníky – mladší se učí od starších žáků
 •     bohatá a úspěšná účast na nejrůznějších vědomostních i sportovních soutěžích a olympiádách
 •     široký výběr zájmových útvarů (školních kroužků) – všechny v rámci školní družiny zdarma
 •     dostatek relaxace o přestávkách – velké přestávky strávené aktivním pohybem venku, nebo ve sportovní hale
 •     bohaté sportovní vyžití v moderně vybavené sportovní hale – spolupráce s tělovýchovnou jednotou Dražice
 •     organizace různých nadstandartních sportovních aktivit – lyžování, plavání, bruslení, cyklistika, turistika
 •     s žáky často přespáváme ve škole a pořádáme příměstské tábory
 •     pořádáme školní akce a vystoupení pro veřejnost v obci – neformální setkávání s rodiči
 •     školní družinu, která vychází vstříc potřebám rodičů
 •     účast na projektech Školní mléko a Ovoce do škol
 •     aktivně působící SRPŠ – umožňujeme rodičům zapojit se do školních akcí a činností školy