Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Úkolem Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je poskytovat komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Činnost ŠPP představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a třídní učitelé. Veškeré služby pro žáky a jejich zákonné zástupce jsou poskytovány zdarma.

V plánu pedagogicko-psychologického poradenství (ŠPP) se naplňují především tyto cíle:

• pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,

• sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

• evidence doporučení a jiných zpráv (např. z PPP, SPC), jejich archivace,

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

• připravit podmínky a rozšířit možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

• vybudovat příznivé sociální klima kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

• posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,

• prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

• poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

• prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

• integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a jinými institucemi.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

 

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Nataša Havlíková – výchovný poradce:

telefon: 777 657 595    email: havlikova@zsdrazice.cz konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Miloš Veselý – školní metodik prevence:

telefon: 723 422753     email: vesely@zsdrazice.cz      konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Miloš Veselý – ředitel školy:

telefon: 723 422753

třídní učitelé a v případě potřeby ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pedagogická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor

Adresa: budova SPŠ, ulice Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor

tel. číslo: 381 252 851, +420 602 181 423

e-mail: poradna.tabor@pppcb.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poskytovani-poradenskych-sluzeb-spp.pdf 217.2 Kb
vychovny-poradce.pdf 97 Kb

Krizový plán

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krizovy-plan-2023-24-zs.pdf 331.8 Kb

Minimální preventivní program

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
minimalni-preventivni-program.pdf 247.5 Kb