Granty a dotace

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme

V současné době je možno čerpat dotační program Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi. Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Podpora Jihočeského kraje bude vyplacena za splnění následujících podmínek:

 • Dotace je určena pro děti a žáky ve věku od 3 let (k 1. 8. 2022) do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022).
 • Děti a žáci musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022.
 • Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.
 • Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tato skutečnost musí být potvrzena úřadem práce.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 1. Zákonní zástupci vyplní formulář ŽÁDOST O PODPORU, viz přiložené soubory.
 2. Zákonní zástupci si zajistí potřebná POTVRZENÍ, která budou sloužit jako podklad pro posouzení oprávněnosti nároku na podporu. Požadované doklady jsou přímo vypsány v ŽÁDOSTI O PODPORU, jednotlivé řádky v žádosti přímo odkazují na konkrétní požadovaná potvrzení.
 3. Do řádku 9 rodiče vyplní, na jaké podporované aktivity chtějí uplatnit požadovanou podporu a v jaké výši. Maximální částka na dítě je rovna 4 000 Kč.
 4. Zákonní zástupci odevzdají ve škole ŽÁDOST O PODPORU SPOLU S OSTATNÍMI POŽADOVANÝMI DOKLADYnejpozději do 31. 10. 2022 panu řediteli.
 5. Pokud bude potřebovat zákonný zástupce pomoc či radu s vyplňováním formulářů, může se obrátit telefonicky nebo osobně na pana ředitele.
 6. Pokud bude zákonný zástupce potřebovat více času než do 30. 10. 2022 na vyplnění ŽÁDOSTI O PODPORU nebo delší čas pro získání potřebných potvrzení, sdělí tuto skutečnost vedení školy.
 7. Pokud váháte, zda se do programu zapojit, zdali jste oprávnění žadatelé, navštivte oficiální webové stránky k tomuto programu myvtomjihocechynenechame.cz .

PODPOROVANÉ AKTIVITY, KTERÉ MOHOU BÝT UPLATNĚNY V ZŠ A MŠ DRAŽICE:

Podpora se bude týkat prvního pololetí školního roku 2022/2023, tj. aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023, nebo těch, které s 1. pololetím věcně a časově souvisí, avšak konají se až po uvedeném časovém rozmezí.

Podporu bude možné proplatit i zpětně, pokud již cílový příjemce uhradil stanovenou úplatu žadateli před podáním žádosti o dotaci. To znamená, že kroužky, školné nebo stravné můžete uhradit v řádném termínu, po přiznání dotace Vám budou peníze vráceny.

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:

 • předškolní vzdělávání (MŠ),
 • zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • školní stravování,
 • zájmové kroužky,
 • kurz LVVZ.

O příspěvek můžete požádat také u jiné organizace, která se do programu zapojila (např. ZUŠ), ale na jedno dítě lze získat pouze jednorázový příspěvek ve výši 4 000 Kč. Každé dítě bude evidováno podle rodného čísla, a tak se výše příspěvku pro podporované aktivity bude za jednotlivé organizace sčítat.

POŽADOVANÁ POTVRZENÍ

Jak prokáží zákonní zástupci oprávněný nárok?

 • V případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ je nárok prokazován POTVRZENÍM Z ÚŘADU PRÁCE, viz přiložené soubory.
 • Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporované dítě, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován POTVRZENÍM O VÝŠI PŘÍJMŮ, viz přiložené soubory. Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:
  • u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.) POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný příjem,
  • u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob POTVRZENÍM - VYPLNĚNÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ Z DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2021.
  • u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE, popř. okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu.
  • u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu POTVRZENÍM OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ o výši pobíraného důchodu k okamžiku podání žádosti o podporu.
  • u rodičovského příspěvku POTVRZENÍM Z ÚŘADU PRÁCE o měsíční výši příspěvku.
 • Jednotlivé doložené příjmy budou uvedeny na formuláři ŽÁDOSTI O PODPORU, na kterém bude také vykázáno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné domácnosti (max. 13 000 Kč). Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady. Prokázání nároku na dotaci se vztahují na všechny osoby ve společné domácnosti. Do formuláře ŽÁDOSTI O PODPORU se musí uvést všechny společné příjmy.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-potvrzeni-uradu-prace.pdf 128.3 Kb
formular-prokazani-cisteho-prijmu-dle-danoveho-priznani.pdf 320.2 Kb
formular-zadost-o-podporu-v-programu.pdf 464.4 Kb
priloha-k-zadosti-dp-osvc-4.pdf 81.1 Kb