Informace pro rodiče

Školní asistent

 Řídicí výbor pro inkluzi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválil pozici školního asistenta pro potřeby využití dané pozice v Operačním programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání. Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení.

 

„Pro život, ne pro školu se učíme.“ (Seneca)

 

Co je náplní jeho práce?

 • poskytuje přímou nepedagogickou pomoc formou podpory znevýhodněných dětí a to jak v ZŠ, tak v MŠ (socio-kulturně znevýhodněné prostředí či odlišné kulturní prostředí)
 • poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení
 • poskytuje nepedagogickou podporu při přípravě na vyučování, motivací k učení
 • podporuje žáky při přípravě na školní práci
 • podporuje rozvoj dítěte nad rámec školní výuky
 • umožňuje individuální pomoc žákům s učením
 • pomáhá při budování dobrého třídního kolektivu
 • umožňuje rozvíjet zájmové činnosti žáka
 • upevňuje společenské chování žáka a jeho správné pracovní návyky
 • pomáhá žákovi s výukovými potížemi
 • účastní se na konzultacích s učiteli, vedením školy a zákonnými zástupci
 • spolupracuje s učiteli
 • pomáhá s dohledem při kroužcích či ve školní družině
 • poskytuje podporu učiteli při administrativních a organizačních činnostech ve vyučování i mimo něj